Inclusief?

Zo gewoon mogelijk, bijzonder als het moet

Sociale inclusie betekent dat een persoon volwaardig deel uitmaakt van een gemeenschap. Dat hij of zij serieus genomen wordt, woont in een huis in de straat, zich thuis voelt in de buurt,… Het gaat om erbij horen, als volwaardige burger en als gelijkwaardige burger.

De Bezaan is een appartementsgebouw midden in een wijk. De bewoners doen hun boodschappen in het warenhuis en de winkels vlakbij, gaan sporten in hun stad, maken gebruik van het openbaar vervoer, doen er vrijwilligerswerk, hebben ontmoetingen met buurtbewoners, …

De bewoners van de Bezaan beschikken elk over een volwaardig appartement. Er is bewust gekozen om geen gemeenschappelijke leefruimte te voorzien. Er is ook geen constante begeleiding in het gebouw aanwezig.

Wel wordt er bewust een beroep gedaan op niet-professionelen als residenten en als aanspreekpunten voor de bewoners.

Kwaliteit van bestaan is onlosmakelijk verbonden met begrippen als deelname aan de samenleving, maatschappelijke participatie, het onderhouden van relaties, burgerschap en inclusie.

Vzw Ithaka en vzw de Bezaan vinden dat rechten en plichten voor iedereen op een gelijke wijze van toepassing zijn en dat iedereen op gelijke wijze toegang moet krijgen tot deelname aan de samenleving. In die zin kunnen we spreken van burgerschap.

Ithaka en de Bezaan kiezen er radicaal voor om de persoon zelf centraal te plaatsen en de regie bij de persoon zelf en diens netwerk te leggen. Mogen en kunnen kiezen zorgt ervoor dat elke persoon een bepaalde controle krijgt over zijn leven. Op die manier trachten we de kwaliteit van het leven te vergroten.

Zo werd met elke cliënt en diens netwerk samengezeten om een ondersteuningspakket op maat uit te werken. Die ondersteuning kan geboden worden door familie, kennissen en vrijwilligers, maar ook door reguliere en handicapspecifieke diensten. Zo gewoon mogelijk, bijzonder als het moet.

Door deel te nemen aan activiteiten, info te geven aan de omwonenden, allerlei initiatieven op te zetten en ontmoetingskansen te creëren, wordt gewerkt aan een warme buurt.

Warme samenleving

De Bezaan wil meewerken aan een warme samenleving en sluit daarmee aan bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De kern van dat verdrag is artikel 19 over ‘zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij’. De doelstelling van dit artikel behelst het realiseren van een volledige inclusie en daadwerkelijke maatschappelijke participatie in leven en wonen.

Deze krachtlijnen zijn terug te vinden in het plan perspectief 2020 van minister Vandeurzen. Om de VN-richtlijnen te operationaliseren baseert minister Vandeurzen zich op  het model van de vijf concentrische cirkels die de verschillende ondersteuningssystemen visualiseren.

concentrisch

De focus van ondersteuning en zorg is verschoven van enkel de persoon met een handicap

naar de persoon en zijn netwerk. De focus ligt vandaag op inclusie en de regie van het eigen

leven. Daarom staat de cliënt zelf in de middelste cirkel . Hij of zij bepaalt de richting en doet wat hij/zij zelf kan. In de tweede cirkel komt het gezin van de cliënt. De derde cirkel staat voor familie, vrienden en informele contacten. Hieronder valt ook de buurt. Vanuit het woonproject willen we daarom ook inzetten op buurtvervlechting. De vierde cirkel is de algemene zorg en dienstverlening. Reguliere diensten van bijvoorbeeld OCMW zoals thuiszorg, poetsdienst, maaltijden aan huis zullen hierbij een belangrijke rol spelen. De vijfde cirkel bestaat uit de gespecialiseerde zorg zoals bijvoorbeeld thuisbegeleidingsdiensten, woonbegeleiding vanuit het VAPH,…

De verschillenden cirkels zijn complementair aan elkaar. De ondersteuning van de cliënt wordt samengesteld door een mix van mensen en diensten uit de verschillende cirkels.

De ondersteuning van de bewoners van de Bezaan is gebaseerd op deze methodiek van de concentrische cirkels. Per bewoner werd een pakket op maat samengesteld. Telkens werd gekeken welke taken de cliënt zelf wilde of kon opnemen, waarvoor de ouders, broers of zussen konden worden ingeschakeld en waarvoor een beroep kon worden gedaan op reguliere diensten. Pas in laatste instantie werd gekeken welke leemtes de handicapspecifieke diensten nog konden invullen.

De Bezaan wil ook sterk inzetten op buurtvervlechting. Van bij het begin is geprobeerd om de wijk bij het project te betrekken. Dat gebeurt op drie manieren.

Ten eerste worden pogingen ondernomen om de wijkbewoners naar de Bezaan te krijgen.

Voorbeelden:

 • Werfbezoek
 • Vraag om wensen in de kerstboom te hangen
 • Buurtdrink
 • Officiële opening
 • Buurtfeest met kinderanimatie
WerfbezoekMensen van de Okay in de buurtSpeech bij opening

De Bezaan nodigt mensen uit om een kijkje te komen nemen in het gebouw en kennis te maken met de bewoners, maar omgekeerd neemt de Bezaan ook deel aan activiteiten die plaats vinden in de wijk.

Voorbeelden:

 • Kerstdrink in de Lijnzaadstraat
 • Zomerbarbecue in de Lijnzaadstraat
 • Kerstmarkt in het dienstencentrum
 • Ontbijt in het dienstencentrum
 • Verwendag in de bib
 • Rommelmarkt in de Warandewijk
Dag van de ZorgOpen deur bij Sil
Rode neuzen actie

Daarnaast trekt de Bezaan actief naar de wijk en de Gistelnaren toe zodat deze de bewoners en het project leren kennen.

Voorbeelden:

 • Verkenningstocht door Gistel
 • Verdelen van kerstkaartjes
 • Folder voor de buurt
 • Eigen facebookpagina
 • Website
 • Filmpje op Gistelse facebookpagina
 • Fototentoonstelling
1 jaar de BezaanFoto BuurtfeeestTwee bewoners bezorgen buren post

Op dit moment leren de buurtbewoners en de bewoners van de wijk elkaar beter kennen. Op termijn hopen we tot een wisselwerking tussen beide partijen te komen.

Advertentie